top of page
  • priorityמה הלקוחות נדרשים לעשות

  • priorityבאילו נסיבות מתאפשרים החזרים כספיים והחזרת מוצרים

  • priorityמהו פרק הזמן שבו ניתן להחזיר מוצרים

  • priorityבתוך כמה זמן מתבצע ההחזר הכספי

bottom of page